Stichting Gilde van Sint Joris

Anno 1988.

 

Stichting Gilde van Sint Joris.

 

Introductie

De Stichting heeft ten doel het ondersteunen van de restauratie, de instandhouding en het onderhoud van het van bijzonder cultuur-historische waarde zijnde gebouw, met de zich daarin bevindende waardevolle voorwerpen, en terreincomplex aan de Offemweg 17 te Noordwijk-Binnen bestaande uit een oprijlaan met leilinden, een stalen toegangshek met twee bakstenen postamenten, een schietveld omzoomd door bomen, houten schietpaal en twee hardstenen paaltjes met opschrift “Privatieve Jagt van den Koning” , opgenomen als Beschermd Monument in het register ingevolge de Monumentenwet onder nummer

R 30737.

 

In 2000 is de stichting geherstructureerd overeenkomstig de laatste eisen van de inspectie der Belastingen in 's Hertogenbosch, die op haar beurt het toezicht uitoefent op stichtingen als vernoemd.

De Stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Rijnland onder nummer 41167760. Verder is aan de Stichting het Sofinummer 8043.07.672 toegekend.

 

Bestuur en vestigingsplaats

De Stichting is gevestigd aan de Offemweg 17 te 2201 HB Noordwijk.

Het Bestuur van de Stichting bestaat uit

Voorzitter: Mr. M. Temme

Secretaris: Ir. F.D.A.C. Mulder bi.

Penningmeester: Drs. J.H.Reijnders.

De bestuurders genieten noch beloning, noch onkostenvergoeding.

Beleidsplan 2010-2020

In de Staat van Baten en Lasten van het afgelopen jaar door het Bestuur aangegeven, welke reserveringen genomen zijn om het uitvoeren van de vermelde zaken op termijn mogelijk te maken. In dit plan geeft het Bestuur van de Stichting Gilde van St. Joris aan, welke lasten zich in de komende tien jaren zullen voordoen en welke bedragen ermee gemoeid zullen zijn.

1. Restauratie scheidingsmuur

De grootste post welke nu zich aandient is de restauratie van de scheidingmuur tussen het Doelenterrein en de aanpalende erven ten Zuid-Oosten van het monumentenensemble gelegen.Deze muur, ter lengte van ca. zestig (60) meter bestaat uit een steensverband van muurstenen, type: Rijnsteen, met een verbindende laag van kalk. Door de ongebreidelde groei vanuit het verleden van klimopplanten is een groot gedeelte van de kalkspecie verdwenen. Met de invloed van zure regen in de periode tussen 1950 en 1990 is eveneens een aanslag gepleegd op de kalkverbindingen. De muur is gebouwd in het tweede deel van de 18e eeuw rond 1775. De kosten van de totale restauratie bedraagt ca. € 55.000,00. , excl. B.T.W. Hieronder zijn begrepen: arbeidskosten en materialen, waaronder rijnstenen en kalk alsmede ruiming van klimopplanten en hinderlijke objecten binnen de door de wet aangegeven vrije ruimten langs erfscheidingen.

 

2. Restauratie van de kelder van het Doelengebouw

Ten tijde van de grote restauratie in de jaren 2007 en 2008 is besloten om deze restauratie niet uit te voeren in verband met heersende onduidelijkheden met betrekking tot de politiek en handelwijze van het Hoogheemraadschap van Rijnland aangaande de grondwaterstanden. Hoewel deze onduidelijkheid nog steeds bestaat vinden wij dat op redelijke termijn overgegaan moet worden tot restauratie, waaronder ook het waterdichtmaken van de kelder behoort. De kosten worden beraamd op € 20.000,00 , excl. B.T.W.

 

3. Restauratie rederijkersblazoenen

Ten derde is op termijn een bedrag nodig om de, onder de Wet Behoud Cultuurbezit vallende, objecten schoon te maken en zo nodig te restaureren. Onder deze groep behoren de verzameling rederijkersblazoenen uit de 16e en 17e eeuw; een uniek meubelstuk uit de 16e eeuw ; een uniek 15e eeuws houtsnijwerk, voorstellende Sint Michaël en tenslotte delen van een ameublement uit de 19e eeuw. Om dit uit te voeren moet met een budget van ca. € 18.000,00 , excl. B.T.W. gerekend worden.

 

4. Regulier onderhoud

Voor het reguliere onderhoud van de opstallen op het terrein, zijnde het Doelengebouw met aanpalende woning en de schijvenloods dient per jaar minimaal € 5.000,00 , excl. BTW gereserveerd te worden.

In het totaal bedragen de reserveringen op basis van een periode van 5 jaren: € 118.000,00 excl. BTW.

 

Verslagen jaarvergaderingen

Verslag vergadering tevens actueel jaaroverzicht activiteiten Stichting Gilde van Sint Joris van 15 maart 2013

Aanwezig: E.G.J. van Hemert (voorzitter), J.H. Reijnders (penningmeester),

A.J.F. Bik (secretaris), D. Kleijn (adviseur).

De voorzitter opent de vergadering om 18.00 uur.

De financiële stukken worden door de penningmeester toegelicht en door de aanwezigen akkoord bevonden.

De penningmeester zal een offerte vragen bij twee aannemers voor het plaatselijk herstellen van de vervallen monumentale scheidingsmuur en een offerte voor het geheel slopen en opnieuw met oude stenen opmetselen van voornoemde muur, op een vernieuwde fundering. Voordat tot uitvoering wordt besloten, zal met de aangrenzende eigenaren overlegd en overeengekomen moeten worden, hoe de uitvoering zal plaatsvinden en wat de voorwaarden voor gebruik van de muur zullen worden. E.e.a. dient notarieel te worden vastgelegd en overeengekomen. Bovendien zal de penningmeester bij dezelfde twee aannemers een offerte vragen voor het verwijderen van de slechte stucwerklaag op de muren van het gewelf van de kelder en het waterdicht afwerken daarvan.

Twee voorgestelde aannemers te Noordwijk:

Van der Wiel Bouw b.v.

Aannemingsbedrijf N. van Duijn & Zn. b.v.

 

Al het buitenhoutwerk is zoals gepland in 2012 uitgevoerd. In de begroting wordt jaarlijks een reservering gemaakt om over vijf jaar opnieuw te schilderen. Er zal geen herbenoeming plaatsvinden van de huidige secretaris. Zijn ambtstermijn van drie jaar loopt in juni 2013 af. Hij zegt toe om te zien naar een eventuele vervanger. Dit verslag vormt samen met financiële stukken een goed beeld van de te verwachte uitgaven van de Stichting en als zodanig een begroting op termijn.

De voorzitter sluit de vergadering om 19.10 uur.

Noordwijk, 15 maart 2013.

                                                    E.G.J. van Hemert        J.H. Reijnders            A.J.F. Bik

                                                    Voorzitter                     Penningmeester          Secretaris

 

 

Verslag vergadering 15 november 2013

Aanwezig: E.G.J. van Hemert (voorzitter)

J.H. Reijnders (penningmeester)

D. Kleijn (adviseur)

F.D.A.C. Mulder (secretaris)

 

De voorzitter opent om 18:00 de vergadering.

De nieuwe secretaris de heer F.D.A.C. Mulder wordt bij acclamatie benoemd.

Deze vergadering is vooral bedoeld om te overleggen over die zaken die toegevoegd moeten worden aan de website.

De heer Van Hemert brengt een aantal stukken in die hierop betrekking hebben en licht deze toe. Met ingang van 1 januari 2014 is een eigen website verplicht. De informatie die wordt vermeld op deze site gaat met terugwerkende kracht over 2012.

De bestaande voorwaarden voor het verkrijgen en houden van de ANBI-status worden uitgebreid. De betrokken instellingen dienen een aantal zaken openbaar te maken via het Internet. Het niet voldoen hieraan heeft tot gevolg dat de ANBI-status wordt geweigerd of ingetrokken.

De heer Kleijn heeft in samenwerking met de heer Schippers een opzet gemaakt voor de nieuwe site van de Stichting Gilde van Sint Joris. De betreffende tekst t.b.v. de site wordt verstrekt.

De leden van het bestuur nemen hier kennis van en bekijken de site op de door de heer Kleijn meegenomen laptop.

Er wordt ingestemd met de getoonde hoofdopzet.

De heer Reijnders brengt de volgende stukken in:

Een geactualiseerde brochure over de Wet tot behoud van cultuurbezit (Wbc), toegezonden door Erfgoedinspectie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

In het kader van fondsenwerving een brochure “Cultuur, Daar Geef Je Om”.

 

De voorzitter sluit de vergadering om 19:30.

Noordwijk.

15 november 2013.

                                                       E.G.J. van Hemert         J.H. Reijnders             F.D.A.C. Mulder

                                                       Voorzitter                      Penningmeester           Secretaris

 

 
Verslag vergadering 26 juni 2015

  

Aanwezig:          de heer E.G.J. van Hemert (voorzitter)

de heer J.H. Reijnders (penningmeester)

de heer F.D.A.C. Mulder (secretaris)

de heer Mr. M. Temme

de heer D. Kleijn

 

De voorzitter opent om 18:00 de vergadering.

Aan de orde zijn gekomen de volgende onderwerpen:

 

Ingekomen stukken

Een brief d.d. 26 februari 2015 van de RCE met het verzoek om deelname aan onderzoek instandhoudingsregeling (Brim).

Een stuk van de VU te A’dam inzake onderzoek van de werkgroep Filantropische Studies in opdracht van het ministerie van OCW.

 

Jaarrekening 2014

Na uitvoerig beraad wordt de penningmeester bedankt voor de gegeven toelichting en wordt bij deze de jaarrekening goedgekeurd. Er blijven nog voldoende uitdagingen, te weten de restauratie tuinmuur, van de kelder, en van de blazoenen.

 

Onroerend goed

Het voornemen is om in 2015 de complete pijlenschuur m.b.t. de diverse dakaansluitingen weer op een duurzame en historisch verantwoorde manier te restaureren. Na de vergadering is de secretaris in zijn hoedanigheid als restauratiedeskundig kennis gaan nemen van de situatie en heeft het bestuur geadviseerd over de te nemen maatregelen.

 

Overdracht voorzitterschap

Een belangrijk onderdeel van deze vergadering is de overdracht van het voorzitterschap. De thans zittende voorzitter treedt terug. In de ontstane vacature is de heer Temme bereid gevonden deze plaats in te nemen. De heer Temme maakt kennis met de leden van het bestuur via een wederzijdse voorstellingsronde. De heer Temme aanvaardt de functie en de penningmeester overhandigt hem de twee boeken over De Broederschap of Gilde van St. Joris. In verband met deze functiewisseling worden ten behoeve van de Kamer van Koophandeling diverse formulieren ondertekend.

 

Het zittende bestuur bedankt de heer Van Hemert voor alles wat hij gedaan heeft voor Stichting Gilde van St. Joris in de afgelopen 15 jaar (!). De penningmeester schenkt als blijk van waardering, geheel conform de traditie, het aftredend bestuurslid de St. Joris stropdas.

 

De nieuwe voorzitter en de reeds eerder aangetreden secretaris tekenen beiden plechtig het door de heer Kleijn aangereikte oude introductieboek.

Er volgt voor de nieuwe voorzitter een kennismaking met de praktijk van het schieten op de gaay.

 

De volgende vergadering zal plaatsvinden het tweede of derde weekend in mei 2016.

 

De voorzitter sluit de vergadering om 19:30.

 

Noordwijk, 15 november 2015.

 

 

Mr. M. Temme                     J.H. Reijnders                F.D.A.C. Mulder

Voorzitter                      Penningmeester           Secretaris

 

 

Verslag vergadering 1 juli 2016

 

Aanwezig:      de heer Mr. M. Temme (voorzitter)

de heer J.H. Reijnders (penningmeester)

de heer F.D.A.C. Mulder (secretaris)

de heer D. Kleyn

 

De voorzitter opent om 18:00 de vergadering.

Aan de orde zijn gekomen de volgende onderwerpen:

 

Ingekomen stukken

Een brief d.d. 14 november 2015 van de Kamer van Koophandel met het Overzicht van wijzigingen-KvK-nummer 41167760 m.b.t. het feit dat op 01-06-2015 de heer E.G.J. van Hemert is uitgetreden als bestuurder en tevens dat op dezelfde datum de heer M. Temme is toegetreden als bestuurder.

 

Jaarverslag 2015-2016

Het belangrijkste onderwerp van deze vergadering is de realisatie van het jaarverslag 2015-2016 van de stichting Gilde van Sint Joris. Onderdelen hiervan zijn:

-          De leilinden zijn gesnoeid kosten €7.033,-

-          Er is schilderwerk uitgevoerd conform een contract

-          Aan het Nationaal Restauratie Fonds is een bedrag teruggestort. Er was van het Fonds ontvangen €4632, er wordt terugbetaald € 1.817.

 

Jaarrekening 2015

De Staten van baten en lasten 2015 waren per e-mail goedgekeurd door het bestuur. De stukken zijn in deze vergadering ondertekend.

 

Onroerend goed

Het voornemen is om dit keer in 2016 de complete pijlenschuur m.b.t. de diverse dakaansluitingen weer op een duurzame en historisch verantwoorde manier gerestaureerd te hebben.

De windveren (zwaar aangetast) e.d. dienen vervangen te worden door hardhout conform het advies van de secretaris (restauratie architect).

Het onderhoud van de leilinden was gepland, er waren verder geen bijzondere uitgaven.

Het ligt in de bedoeling om nu ook de kelder onderhanden te nemen. De kalkvlekken moeten worden verwijderd en de kelder moet geventileerd worden. Conform het advies van de Monumentenwacht worden ook de spijlen (diefijzers) gerestaureerd.

Gediscussieerd wordt er over de aanpak van de muur. De laatste 30 jaar is er niets aan de muur gebeurd. De zgn. restauratieladder is hier van toepassing. De subsidiemogelijkheden zullen worden onderzocht.

De heer Kleyn zal de secretaris een kopie zenden van het historisch onderzoek.

 

Verder niets aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 19:30

 

Daarna worden er door het bestuur met wisselend resultaat diverse pogingen ondernomen om de gaay te raken.

 

De volgende vergadering zal plaatsvinden het tweede of derde weekend in mei 2017.

 

Noordwijk, 1 juli 2016.

 

Mr. M. Temme                     J.H. Reijnders                 F.D.A.C. Mulder

Voorzitter                      Penningmeester              Secretaris

Verslag vergadering 1 september 2017

Aanwezig:     de heer M. Temme (voorzitter)
de heer J.H. Reijnders (penningmeester)
de heer F.D.A.C. Mulder (secretaris)
        de heer R Iedema Greidanus
 

Opening
De voorzitter opent om 18:00 de vergadering.

Aan de orde zijn gekomen de volgende onderwerpen:

De notulen worden goedgekeurd.

Het bestuur ondertekent de financiële stukken betreffende het jaar 2014 en het jaar 2016 t.b.v. het archief. 2015 was reeds eerder ondertekend.

De monumentale status van de gebouwen een de staat van onderhoud is onderwerp van gesprek.
Tijdens de vergadering wordt door de heer Kleyn de kadastrale indeling uitgezocht.
Het terrein heeft één kadastraal nummer: F 3101. Tijdens de vergadering wordt uitgezocht dat het monumentennummer is 30737 (artikel 6 register 88)
In het rijksmonumentenregister van de gemeente Noordwijk staat als omschrijving vrij summier: Het "Doelenveld" met mast en schietbaan. Meer niet. Er wordt hier niet expliciet gesproken over onroerend goed. Echter de redengevende omschrijving van de rijksdienst is duidelijker. Hier staat: Naast het schietterrein (terzijde van nr. 15) gelegen verdiepingsloos gepleisterd pand, voordeur en vensters gewijzigd, 9-ruits schuifvenster in de zijgevel boven kelderlicht. Oude kap. Het "Doelenveld" met mast en schietbaan
Het gebouw valt dus onder het monumenten regime. Maar is dat inclusief de kegelzaal en de pijlenschuur? Hier wordt geen melding van gemaakt.
De mast maakt dus deel uit van de monumentale waarde maar is dat inclusief de afneembare gaay? Hoe wordt er omgegaan met de zeker aanwezige ensemble waarde? Wat wordt er precies bedoeld met het “Doelenveld”, maken de bomen deel uit van de bescherming?
Bij de zeer uitgebreide omschrijving van het rijksmonument  Klein Offem (511995) wordt ook melding gemaakt van het gedeelte van het landgoed met het huidige schietterrein: De noordgevel van het huis grenst aan het schietterrein van het St. Jorisgilde. Dit betekent waarschijnlijk dat er een duidelijke grens is tussen het rijksmonument Klein Offem en het schietterrein van St. Joris.
Wellicht dat er in een volgende vergadering meer duidelijkheid zal zijn.

Er is ook gesproken over de Brim.
Sinds 1 juli 2016 is de Brim (Besluit rijkssubsidiering instandhouding monumenten) niet meer van kracht en is vervangen door de Sim (Subsidieregeling instandhouding monumenten. Deze regeling zal in de komende vergadering nader worden besproken. Het ziet er naar uit dat St. Joris van deze regeling gebruik kan maken.
Om aan deze regeling te kunnen voldoen moeten er in ieder geval correcte tekeningen aanwezig zijn bij de eventuele aanvraag om subsidie.
Het bestuur zal in overleg opdrachtgeven om betrouwbare tekeningen van het hele terrein inclusief de gebouwen te laten maken. Dergelijke tekeningen ontbreken op dit moment.

De heer Mulder zal een afspraak maken met een restauratieaannemer op de locatie mede naar aanleiding van het rapport van de monumentenwacht, m.b.t. de te restaureren kelder, de oude muur (perceelscheiding), en de slechte aansluiting tussen de twee kappen.
Verder niets aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 19:30.
De volgende vergadering zal plaatsvinden 25 mei 2018.
 
Noordwijk, 1 september 2017
 
Mr. M. Temme                                      J.H. Reijnders                                                         F.D.A.C. Mulder
Voorzitter                                               Penningmeester                                                    Secretaris


Verslag vergadering 25 mei 2018

Aanwezig:     de heer M. Temme (voorzitter)
de heer J.H. Reijnders (penningmeester)
de heer F.D.A.C. Mulder (secretaris)
        de heer C. Le Clerck (commissaris materiaal)

Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent om 18:15 de vergadering.
De agenda betreft de monumentale status van het complex en de bouwkundige situatie. Verder de ingekomen stukken.


Ingekomen stukken.
Een brief van de Erfgoedinspectie van het ministerie OCW m.b.t. de blazoenen en de kuipstoel.
De begroting van 4 oktober 2017 van bouwbedrijf Burgy, t.b.v. diverse werkzaamheden m.b.t. de kelder, de tussengoot, de schietpaal, en de tuinmuur (prijs per travee). Deze begroting is tot stand gekomen mede naar aanleiding van het inspectie rapport van 2016 van de Monumentenwacht.


Goedkeuring notulen en jaarstukken.
De notulen worden goedgekeurd.
Het bestuur ondertekent ter goedkeuring de financiële jaarstukken d.w.z. de staat van baten en lasten van de stichting St. Joris betreffende het jaar 2017 .


Aan de orde zijn gekomen de volgende onderwerpen:
De bespreking van de het complex m.b.t. de verschillende onderdelen en de wel of niet aanwezigheid van een monumentenstatus, eventueel gemeentelijk monument of rijksmonument.
Om duidelijkheid te krijgen is de aanwezigheid van betrouwbare tekeningen van het hele complex gewenst. De heer Reijnders zal onderzoeken of dergelijke tekeningen reeds aanwezig zijn. Indien dat niet het geval is dan zullen er tekeningen gemaakt moeten worden. Hierop kan dan tevens duidelijk de kadastrale situatie op worden aangegeven (in de vorige vergadering is hier al uitgebreid over gesproken in aanwezigheid van de heer Kleyn) en worden aangeduid waar onderhoud op al dan niet korte termijn noodzakelijk is. De heer Le Clerck zal hier na overleg met het bestuur van de stichting opdracht voor geven.
Zo is de plaats van de muur ter discussie in het kader van de kadastrale grenzen, waarbij er van uitgegaan is dat de kant van de beren bepaalt wie de eigenaar is.
De begroting van bouwbedrijf Burgy is uitgebreid besproken waarbij vooral de restauratie van de muur een punt van discussie was, mede omdat de begrote kosten van de restauratie was opgegeven voor één travee.
Mede in dat kader zijn ook de subsidiemogelijkheden besproken. In de vorige vergadering was daar al een aanzet toe gegeven. De laatste subsidieregeling voor monumenten geen woning zijnde, de SIM (Subsidieregeling Instandhouding Monumenten) is een regeling voor een periode van zes jaar voor het onderhoud van het monument en/of de monumentale onderdelen.
Vervolgens zal er ten behoeve van het al dan niet achterstallige onderhoud een prioriteit worden aan gegeven m.b.t. de uit te voeren restauratie werkzaamheden in de komende periode.

Wat verder ter tafel komt.
Er zijn verder geen te bespreken onderwerpen.


Verder niets aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 19:30.
De volgende vergadering zal plaatsvinden op een nog nader te bepalen datum.


Noordwijk, 25 mei 2018

Mr. M. Temme                                      J.H. Reijnders                                                         F.D.A.C. Mulder
Voorzitter                                              Penningmeester                                                    Secretaris

Verslag vergadering 9 juni 2020

 

Aanwezig:          de heer M. Temme (voorzitter)

de heer J.H. Reijnders (penningmeester)

de heer F.D.A.C. Mulder (secretaris)

                              

De vergadering is gehouden met in achtneming van de vereiste COVID-19 randvoorwaarden.

 

Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent om 18:15 de vergadering.

De agenda betreft het financieel verslag (cijfers t.b.v. dit jaarverslag) en de vele uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden in dit jaar. Verder de ingekomen stukken.

 

 

Ingekomen stukken.

Er zijn geen ingekomen stukken.

 

Goedkeuring notulen en jaarstukken.

De notulen worden goedgekeurd.

Het bestuur ondertekent ter goedkeuring de financiële jaarstukken d.w.z. de staat van baten en lasten van de stichting St. Joris betreffende het jaar 2019 .

 

 

Aan de orde zijn gekomen de volgende onderwerpen:

 

De stand van zaken m.b.t. d voorbereidingen ter verkrijging van subsidie (wat doet het bestuur van het gilde en wat doet het bestuur van de broederschap), en het verkrijgen van definitieve duidelijkheid omtrent de status van het totale complex met de daarbij behorende onderdelen.

 

Er is in 2019 veel gebeurd op het gebied van restauratie en onderhoud. Hieronder een opsomming hiervan:

Het hele bewakingssysteem is aangepast.

Een deel van de kelder is gerestaureerd.

De schietpaal met de steunconstructie is gerestaureerd, dat wil zeggen de steunconstructie is gerestaureerd en verstevigd, de schietpaal zelf is geheel vervangen. Op basis van garantie is het hout van de paal zonder verdere kosten geleverd, de kosten zoals vermeld m.b.t. de schietpaal betreffen het transport en het impregneren van de paal.

De leilinden hebben een snoeibeurt gehad.

De aannemer heeft nog wat resterende werkzaamheden afgerond.

Er is een controlebeurt m.b.t. de staat van het schilderwerk uitgevoerd, met als uitkomst dat alles weer toe is aan een grote schilderbeurt.

Er is een volledig bewateringssysteem aangelegd in de schietwei dankzij een schenking.

 

Deze verschillende punten zijn uitvoerig besproken, zeker in de context van de bijbehoren financiële afwikkeling zoals is weergegeven in de financiële jaarstukken.

 

Wat verder ter tafel komt.

In mei van 2019 is zijn verdere stappen ondernomen m.b.t. de mogelijkheid om de redengevende omschrijving van het complex te wijzigen zodat een logisch ensemble zou ontstaan die in zijn geheel betrekking heeft het fenomeen Broederschap of Gilde van Sint Joris. Tot nu toe was dit een verwarrende situatie, met name wat betreft wat maakt deel uit van het monument en wat niet. Het voorstel van het bestuur was om te onderzoeken of alles op het kadastrale perceel deel kan uitmaken van de monumentale waarde van het monument. Het is tenslotte een samengesteld geheel.

Het bestuur heeft contact gelegd met de gemeente met de heer Ruben Daniëls. Via deze gesprekken is de RCE (Rijksdienst Cultureel Erfgoed) op de hoogte gebracht van de intentie van het bestuur en eind mei hebben vertegenwoordigers van de R.C.E een bezoek gebracht aan de locatie. Ter voorbereiding aan dit bezoek is uitgebreid kaartenmateriaal e.d. verzameld ter informatie om ter beschikking te kunnen stellen. De conclusie was dat er medewerking zou worden verleend en er is een aanzet en toelichting gegeven hoe een dergelijke procedure op te starten.

Daartoe zijn verder in dit jaar allerlei voorbereidingen getroffen, waarbij ambtelijke molens nog steeds langzaam bleken te malen. De RCE wilde een zogenaamde bijbeschermingsprocedure starten m.b.t. de tuinmuur, waar het bestuur het niet geheel mee eens was, want het gaat om de bescherming van het gehele ensemble. Intussen is het college officieel op de hoogte gesteld van de gang van zaken en de wethouder is heeft ermee ingestemd. 

In de vergadering in november is het bestuur van de Broederschap op de hoogte gesteld dat er stappen moeten worden genomen door het bestuur van de Broederschap om het doel, de aanvraag van subsidie in te dienen uiterlijk voor eind februari 2020 te kunnen halen. Verder is er overlegd met name over de restauratie van de muur en de pijlenschuur.

 

Tot slot, uw secretaris is gevraagd zitting te nemen in de jury m.b.t. de Erfgoedprijs 2019 van de gemeente Noordwijk.

 

Er zijn verder geen te bespreken onderwerpen.

 

 

Verder niets aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 19:30. 

De volgende vergadering zal plaatsvinden op een nog nader te bepalen datum.

 

 

Noordwijk, 9 juni 2020

 

Mr. M. Temme                                      J.H. Reijnders                                                         F.D.A.C. Mulder
Voorzitter                                              Penningmeester                                                    Secretaris

 

Financiële rapportage

Balans en Staat van Baten en Lasten 2012

BATEN
 
LASTEN
 
Schenkingen/legaten tbv blazoenen
500
 
Algemene kosten
 
114
Lijfrenten
13800
 
Onderhoud Sint Joris Doelen o.g.
 
15837
Schenkingen/legaten tbv restauratie
5000
 
Restauratie Sint Joris Doelen o.g.
 
1859
Nationaal Restauratie Fonds
2008
 
Onderhoud Sint Joris Doelen r.g.
 
1851
Rente spaarrekening
1247
 
Restauratie Sint Joris Doelen r.g.
 
1013
Rente spaarrekening blazoenen
168
 
Monumentenwacht
 
255
Jubileum boek
35
 
Kamer van Koophandel
 
24
 
Kosten bank
 
89
 
Voordelig saldo
 
1716
Totalen
22758
 
Totalen
 
22758

 

Balans per 31 december 2012

31/12/2011
31/12/2012
31/12/2011
31/12/2012
reservering restauratie muur
35000
36000
ABN AMRO spaarrekening
68005
69202
reservering herstel kelder
15000
15000
ABN AMRO bestuurrekening
289
139
reservering blazoenen
8000
9000
ABN AMRO blazoenen
8669
9338
reservering schilderwerk
6000
3000
vermogen
12963
15679
Totalen
76963
78679
Totalen
76963
78679

 

Toelichting toename vermogen
   
vermogen + reserv. 2011
78679
 
   
vermogen + reserveringen 2012
76963
 
   
toename vermogen + reserveringen 2012
1716
 
Bedragen in hele euro's
   
 

Toelichting Baten en Lasten en Balans van de Stichting Gilde van Sint Joris boekjaar 2012

De uitgaven post onderhoud o.g. komt geheel ten goede aan het in 2011 vermeldde schilderwerk aan de aanwezige opstallen, behalve de pijlenschuur en de schietpaal. Daarnaast zijn in de balans de reserveringen verhoogd en is alweer een reservering voor de schilderwerken opgenomen. De toename van de reserveringen zijn overeenkomstig het in 2010 opgestelde beleidsplan.

 

  

 

Balans en Staat van Baten en Lasten 2013

BATEN
 
LASTEN
 
Schenkingen/legaten tbv blazoenen
750
 
Algemene kosten
 
777
Lijfrenten
16100
 
Onderhoud Sint Joris Doelen o.g.
 
9455
Schenkingen/legaten tbv restauratie
6000
 
Restauratie Sint Joris Doelen o.g.
 
1134
Nationaal Restauratie Fonds
 
Onderhoud Sint Joris Doelen r.g.
 
2248
Rente spaarrekening
946
 
Restauratie Sint Joris Doelen r.g.
 
Rente spaarrekening blazoenen
130
 
Monumentenwacht
 
225
Jubileum boek
 
Kamer van Koophandel
 
 
Kosten bank
 
170
 
Voordelig saldo
 
9917
Totalen
23926
 
Totalen
 
23926

 

Balans per 31 december 2013

31/12/2012
31/12/2013
31/12/2012
31/12/2013
reservering restauratie muur
36000
40000
ABN AMRO spaarrekening
69202
77129
reservering herstel kelder
15000
17000
ABN AMRO bestuurrekening
139
930
reservering blazoenen
9000
10000
ABN AMRO blazoenen
9338
10467
reservering schilderwerk
3000
6000
vermogen
15679
15596
Totalen
78679
88596
Totalen
78679
88596

 

Toelichting toename vermogen
   
vermogen + reserv. 2013
88596
 
   
vermogen + reserveringen 2012
78679
 
   
toename vermogen + reserveringen 2013
9917
 
Bedragen in hele euro's
   
 

 

E.G.J. Van Hemert
F.D.A.C. Mulder
J.H.Reijnders
voorzitter
secretaris
penningmeester

 

Balans en Staat van Baten en Lasten 2014

BATEN LASTEN
Schenkingen/legaten tbv blaz. Algemenekosten 45
Lijfrenten                         14150 Onderhoud Sint Joris Doelen o.g. 4420
Schenkingen/legaten tbv rest. 10057 Restauratie Sint Joris Doelen o.g. 1758
Nationaal Restauratie Fonds Onderhoud Sint Joris Doelen r.g. 135
Rente spaarrek.+ 869 Restauratie Sint Joris Doelen r.g.
Rente spaarrek. blazoenen 120 Monumentenwacht 197
Jubileum boek Kamer van Koophandel
Kosten bank 174
Voordelig saldo 18467
Totalen 25196 Totalen 25196

Balans per 31 december 2014

31-12-2013 31-12-2014 31-12-2013 31-12-2014
ABN AMRO spaarrekening 77199 77068 reserv.restauratie muur 40000 50000
ABN AMRO bestuurrek. 930 19408 reserv. herstel kelder 17000 20000
ABN AMRO blazoenen 10467 10587 reserv. blazoenen 10000 10000
reserv.schilderwerk 6000 9000
vermogen  15596 18063
Totalen 88596 107063 Totalen 88596 107063

 

Toelichting toename vermogen 2014: vermogen+reserv. 2014 107063
vermogen+reserv. 2013 88596
toename vermogen+reserv. 2014 18467


E.G.J. Van Hemert
F.D.A.C. Mulder
J.H.Reijnders
voorzitter
secretaris
penningmeester

STICHTING GILDE VAN SINT JORIS TE NOORDWIJK
                                  Staat van baten en lasten 2015      
  BATEN LASTEN  
   
Schenkingen/legaten tbv blaz. Algemene kosten 1065
Lijfrenten                         19800 Onderhoud Sint Joris Doelen o.g. 3594
Schenkingen/legaten tbv rest. 1750 Restauratie Sint Joris Doelen o.g.  
Nationaal Restauratie Fonds Onderhoud Sint Joris Doelen r.g. 1819
Rente spaarrek.+ 732 Nationaal Restauratie Fonds 1817
Rente spaarrek. blazoenen 92 Monumentenwacht 197
  Kosten bank 187
   
  Voordelig saldo 13695
Totalen 22374 Totalen 22374
                     
                                                     Balans per 31 december 2015    
   
  31-12-2014 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2015
   
ABN AMRO spaarrekening 77068 89100 reserv.restauratie muur 50000 60000
ABN AMRO bestuurrek. 19408 20979 reserv. herstel kelder 20000 25000
ABN AMRO blazoenen 10587 10679 reserv. blazoenen 10000 10000
  reserv.schilderwerk 9000 12000
  vermogen  18063 13758
Totalen 107063 120758 Totalen 107063 120758
                     
Toelichting toename vermogen 2015: vermogen+reserv. 2015 120758
  vermogen+reserv. 2014 107063
        toename vermogen+reserv. 2014 13695
Bedragen in hele euro's
Mr. M. Temme F.D.A.C. Mulder J.H. Reijnders
voorzitter secretaris penningmeester

STICHTING GILDE VAN SINT JORIS TE NOORDWIJK
 Staat van baten en lasten 2016
BATEN LASTEN
Schenkingen/legaten tbv blaz. Algemenekosten 536
Lijfrenten                         9100 Onderhoud Sint Joris Doelen o.g. 16912
Schenkingen/legaten tbv rest. 14500 Restauratie Sint Joris Doelen o.g. 2771
Jubileumboek 90 Onderhoud Sint Joris Doelen r.g. 818
Rente spaarrek.+ 430 Onderhoud Sint Joris Doelen r.g. 1500
Rente spaarrek. blazoenen 50 Monumentenwacht 189
Kosten bank 209
Voordelig saldo 1235
Totalen 24170 Totalen 24170
                                               Balans per 31 december 2016
31-12-2015 31-12-2016 31-12-2015 31-12-2016
ABN AMRO spaarrekening 77068 106030 reserv.restauratie muur 60000 65000
ABN AMRO bestuurrek. 20979 5234 reserv. herstel kelder 25000 30000
ABN AMRO blazoenen 10679 10729 reserv. blazoenen 10000 10000
reserv.schilderwerk 12000 12000
vermogen  13758 4993
Totalen 108726 121993 Totalen 120758 121993
Toelichting toename vermogen 2015: vermogen+reserv. 2016 121993
vermogen+reserv. 2015 120758
toename vermogen+reserv. 2016 1235
Bedragen in hele euro's
M.Temme F.D.A.C. Mulder J.H.Reijnders;
voorzitter secretaris penningmeester
 
         STICHTING GILDE VAN SINT JORIS TE NOORDWIJK
                                            Staat van baten en lasten 2017
BATEN LASTEN
Lijfrenten                         7000 Algemenekosten 508
Schenkingen/legaten tbv rest. 2500 Onderhoud Sint Joris Doelen o.g. 2813
Jubileumboek Restauratie Sint Joris Doelen o.g. 2548
Rente spaarrek.+ 157 Onderhoud Sint Joris Doelen r.g. 1602
Rente spaarrek. blazoenen 16
Monumentenwacht 223
Kosten bank 152
Voordelig saldo 1827
Totalen 9673 Totalen 9673
                                               Balans per 31 december 2017
31-12-2016 31-12-2017 31-12-2016 31-12-2017
ABN AMRO spaarrekening 106030 110187 reserv.restauratie muur 65000 65000
ABN AMRO bestuurrek. 5234 2888 reserv. herstel kelder 30000 30000
ABN AMRO blazoenen 10729 10745 reserv. blazoenen 10000 10000
reserv.schilderwerk 12000 12000
vermogen  4993 6820
Totalen 121993 123820 Totalen 121993 123820
Toelichting toename vermogen 2017 vermogen+reserv. 2017 123820
vermogen+reserv. 2016 121993
toename vermogen+reserv. 2017 1827
Bedragen in hele euro's
M.Temme F.D.A.C. Mulder J.H.Reijnders;
voorzitter secretaris penningmeester
 
             
                                        Staat van baten en lasten 2018
BATEN LASTEN
Lijfrenten                         5750 Algemenekosten 125
Schenkingen/legaten tbv rest. 750 Onderhoud Sint Joris Doelen o.g. 4391
Jubileumboek Restauratie Sint Joris Doelen o.g. 6311
Rente spaarrek.+ 39 Onderhoud Sint Joris Doelen r.g. 975
Rente spaarrek. blazoenen 4 Monumentenwacht 216
Kosten bank 150
Nadelig saldo 5625  
Totalen 12168 Totalen 12168
                                               Balans per 31 december 2018
31-12-2017 31-12-2018 31-12-2017 31-12-2018
ABN AMRO spaarrekening 110187 104227 res.restauratie muur 65000 65000
ABN AMRO bestuurrek. 2888 3219 res.rest. kelder en schietpaal  30000 23700
ABN AMRO blazoenen 10745 10749 res. blazoenen 10000 10000
res.schilderwerk 12000 12000
vermogen  6820 7495
Totalen 123820 118195 Totalen 123820 118195
Toelichting toename vermogen 2018
De aanbetaling van de restauratie van kelder en schietpaal in 2018 (zie restauratie Sint Joris o.g.) wordt ontrokken uit de reservering van kelder en schietpaal. Ondanks een negatief saldo neemt de post vermogen daardoor toe.
 
Bedragen in hele euro's
M.Temme F.D.A.C. Mulder J.H.Reijnders;
voorzitter secretaris penningmeester
         STICHTING GILDE VAN SINT JORIS TE NOORDWIJK
                                        Staat van baten en lasten 2019
BATEN LASTEN
Lijfrenten                         7000 Algemene kosten 145
Schenkingen/legaten tbv rest. 4750 Onderhoud Sint Joris Doelen o.g. 15110
Jubileumboek Restauratie Sint Joris Doelen o.g. 16866
Rente spaarrek.+ 20 Onderhoud Sint Joris Doelen r.g. 1072
Rente spaarrek. blazoenen 3 Monumentenwacht 30
Kosten bank 162
saldo uitgaven 21612  
Totalen 33385 Totalen 33385
                                               Balans per 31 december 2019
31-12-2018 31-12-2019 31-12-2018 31-12-2019
ABN AMRO spaarrekening 104227 85147 res.restauratie muur 65000 65000
ABN AMRO bestuurrek. 3219 705 res.rest. kelder en schietpaal  23700 2000
ABN AMRO blazoenen 10749 10752 res. blazoenen 10000 10000
res.schilderwerk 12000 12000
overige reserves 7495 7604
Totalen 118195 96604 Totalen 118195 96604
Toelichting ;  De definitieve uitgave van de restauratie van kelder en schietpaal waren dit jaar de primaire uitgave (zie afname reserve)
Voor de schietpaal (onderhoud onderheviger) is meteen weer een bedrag gereserveerd.
Bedragen in hele euro's
M.Temme F.D.A.C. Mulder J.H.Reijnders;
voorzitter secretaris penningmeester
              STICHTING GILDE VAN SINT JORIS TE NOORDWIJK
                                          Staat van baten en lasten 2020
BATEN LASTEN
Lijfrenten                         6200 Algemene kosten 134
Schenkingen/legaten tbv rest. 6000 Onderhoud Sint Joris Doelen o.g. 10977
Jubileumboek Restauratie Sint Joris Doelen o.g.
Rente spaarrek.+ 2 Onderhoud Sint Joris Doelen r.g. 1115
Rente spaarrek. blazoenen Kosten t.b.v.  Monument 1552
Kosten bank 160
saldo uitgaven 1736
Totalen 13938 Totalen 13938
                                               Balans per 31 december 2020
31-12-2019 31-12-2020 31-12-2019 31-12-2020
ABN AMRO spaarrekening 85147 75749 res.restauratie muur 65000 65000
ABN AMRO bestuurrek. 705 8367 res.rest. kelder en schietpaal  2000 2000
ABN AMRO blazoenen 10752 10752 res. blazoenen 10000 10000
res.schilderwerk 12000 12000
overige reserves 7604 5868
Totalen 96604 94868 Totalen 96604 94868
Toelichting ;  "Saldo uitgaven" is volledig opgenomen in de "overige reserves".
De post "Monumentenwacht" is veranderd in "Kosten t.b.v. Monument". 
Bedragen in hele euro's
M.Temme F.D.A.C. Mulder J.H.Reijnders;
voorzitter secretaris penningmeester